Befraktning, köp och sälj

Befraktningsmäklare

Befraktningsmäklaren förmedlar kontakten mellan redare och befraktare, dvs lastägare eller annan som har behov av sjötransport av gods.

Verksamheten är i hög grad internationell, vilket kräver god kännedom om världshandeln och transportvägar över haven.

Mäklaren är oftast specialist på en viss marknad och/eller vissa typer av fartyg. Genom sina förbindelser och sin branschkännedom kan mäklaren när hon fått en förfrågan inrikta sina undersökningar åt rätt håll.

En mäklare kan arbeta på uppdrag av antingen en redare eller en befraktare. Ofta är två mäklare inblandade i en affär och parterna förhandlar i sådana fall genom var sin mäklare, som ger sitt bistånd för att ta till vara respektive uppdragsgivares intressen.

Vissa redare och befraktare väljer att göra alla sina affärer genom en utvald förtroendemäklare. Andra föredrar att utnyttja ett stort antal mäklarkontakter som alla i konkurrens har möjlighet att genomföra en affär för uppdragsgivaren.

En del fraktmarknader har omfattande spridning och en enda mäklare kan därför inte täcka hela marknaden ensam genom sina egna direkta förbindelser. Hon lämnar i sådana fall ut sin order eller fartygsdisposition till andra mäklare, som i sin tur har goda direktförbindelser eller kontakter med kolleger som företräder en intressant motpart.

Alla mäklerier strävar efter att knyta ett antal uppdragsgivare (redare eller befraktare) till sig för vilka de arbetar exklusivt eller som en av ett fåtal förtroendemäklare. För mäklaren är det givetvis en fördel att få arbeta på exklusiv basis eftersom mäklaren därigenom kan få en någorlunda tryggad sysselsättning och kontinuitet i verksamheten.

En förstklassig mäklare arbetar selektivt och för inte fram lastförslag eller fartyg till sin uppdragsgivare om inte affären är marknadsmässig och seriöst underbyggd eller om det finns tvivel om motpartens ärlighet eller bakgrund. Omvänt kan mäklaren vara sin uppdragsgivare behjälplig med att formulera en order på marknaden så att seriösa förslag kan förväntas.

Mäklaren deltar aktivt i befraktningsförhandlingarna med råd och rekommendationer när det gäller lämplig budgivning. En mäklare som endast vidarebefordrar information eller offerter utan att bedöma, kommentera och kalkylera dessa uppskattas varken av redare eller befraktare.

En befraktning kan avse en enstaka resa, en serie resor, hela fartyget eller del av fartyget, förfogande av fartyget under en viss tidsperiod eller viss lastkvantitet/visst transportbehov.

Befraktningsmäklarens arvode utgår i form av kommission med en viss procentandel av f

Köp- och försäljningsmäklare

Köp- och försäljningsmäklaren, som ofta benämns Sale & Purchase broker eller enbart S&P broker, har till uppgift att förmedla affärer mellan säljare och köpare av fartyg. För att kunna genomföra en fartygsbeställning vid ett varv, eller ett köp av ett redan existerande fartyg, krävs kunskap om fartygsteknik, ekonomi och fartygsfinansiering samt även kunskap om gällande bestämmelser för bl a bemanning och fartygssäkerhet. S&P-mäklaren måste även vara väl insatt i fraktmarknaden för den fartygstyp han för tillfället bearbetar. Köparen som bedömer lönsamheten av ett fartygsköp eller nybeställning förväntar sig att hans mäklare ska lämna information och även kalkyler för att affären skall kunna värderas rätt.

Eftersom det finns många olika fartygstyper är det möjligt endast för de största mäklarhusen att täcka alla tonnagetyper. Det är därför vanligt att koncentration sker till en eller ett fåtal typer av tonnage.

Nybyggnadsbeställningar bekräftas av parterna genom ett omfattande varvskontrakt. Även om varven använder sig av vissa gemensamma standardvillkor är varje beställning så individuell, inte minst på den tekniska sidan, att utarbetandet av kontraktet är en synnerligen omfattande och komplicerad procedur.

Det dokument som upprättas när förhandlingen har lett till ett avtal om köp av ett existerande fartyg kallas ”Memorandum of Agreement” eller enbart MoA, vilket oftast baseras på ett standarddokument. Den tryckta texten beaktar både köparens och säljarens intressen men dokumenttexten kompletteras ändå regelmässigt med ett antal tillägg och ändringar.

Mäklarens arbete är inte slut i och med att kontraktet har tecknats mellan parterna. Ägandeskiftet är ofta komplicerat och måste förberedas noga för att inte affären eller själva överlåtelsen, eller ”closingen” som det kallas, skall haka upp sig. Uppföljning av kontraktsåtaganden måste ske. Det praktiska hanterandet på leveransdagen skall genomgås och godkännas av parterna.

När fartyget är färdigt för leverans enligt överenskomna villkor och köparen förklarat sig nöjd vidtager den ekonomiska uppgörelsen. Även denna har ofta noga definierats i avtalet men proceduren kan ändå bli komplicerad. En överlåtelse inom ett och samma land utan skifte av nationsflagga är relativt enkel. Betydligt svårare är det om parterna är av olika nationalitet och kanske dessutom befinner sig i länder med stor tidsskillnad. Säljaren skall avregistrera sin egendom i samma ögonblick som köparen skall inregistrera sitt köp, valuta skall i samma stund överföras från köpare till säljare osv. Mäklaren, eller mäklarna om parterna har var sin representant, har en viktig funktion i detta skeende. Praktiskt går det ofta så till att parterna eller deras representanter på dagen för leverans av fartyget samlas i en bank varifrån ”öppna linjer” etableras till alla som måste vara inblandade vid överlåtelsetillfället.

S&P mäklarens arvode utgår i form av kommission med en viss procentandel av köpesumman.

rakten eller hyran.