Hamnagent

Fartygsagentens huvuduppgift är att agera som ombud för redaren, avlastaren och befälhavaren vid fartygets anlöp till hamn.

Fartygsagenten skall se till att fartyget får en så bra expediering (despatch) som möjligt.

Klareringsarbetet i samband med ett visst anlöp börjar ofta med att agenten får en förfrågan om vad ett hamnanlöp med ett visst fartyg, med viss planerad lastning eller lossning, beräknas kosta. Agenten gör med stöd av tillgängliga tariffer och sin erfarenhet från tidigare anlöp en preliminärberäkning som skickas till frågeställaren. Beräkningen kan innehålla information om lastnings- och hamnkostnader samt kostnader gällande lotsning och farledsavgifter.

Om förfrågan leder till att fartyget destineras till vederbörandes hamn nomineras fartygsagenten antingen av fartygets ägare (Owners Agent) eller av den som opererar fartyget (t.ex. en tidsbefraktare / Shippers Agent). Uppdraget kan vara mer eller mindre långtgående.